Velká jarní soutěž o jezdeckou přilbu KEP Keppy

Ing. Tereza Bašta Kamírová | 1.5.2023

Celý květen soutěžíme o luxusní dětskou přilbu KEP Keppy! Přidejte se do naší soutěže i vy! Pravidla jsou jednoduchá. 

Nakupte na našem e-shopu www.kamir.cz nebo na některé z našich prodejen Kamír, tedy v Pacově, Plzni, Jaroměři, Litomyšli nebo na Chlumci za více než 2.500 Kč a zaregistrujte se do soutěže v jednoduchém formuláři níže. Potřebovat od vás budeme jen celé jméno, e-mailovou adresu a variabilní symbol faktury, kterou zaregistrujete do soutěže. 

Soutěžit můžete celý květen, tedy od 1.5. do 31.5., na Den dětí tj. 1. června 2023 vylosujeme výherce přilby. 

Výherce bude kontaktován e-mailem uvedeným při registraci, následně se společně domluvíme na velikosti přilby a její zaslání. 

VÝHERCE BYL VYLOSOVÁN 1.6.2023 - SVATAVA RICHTROVÁ - Gratulujeme! 

Pro registraci použijte formulář níže:

Kompletní pravidla soutěže

1) Pořadatel souteže

Organizátorem soutěže je společnost KAMÍR a Co, spol. s r.o. se sídlem: Ferd. Pakosty 1148, Pacov 395 01, IČ: 15770265. Dále jen "pořadatel".

2) Termín trvání soutěže a místo

Soutěž probíhá od 1. do 31.května 2023 na území České republiky, přihlašovací formulář je na www.kamir.cz/infoportal. Vylosování výherce proběhne 1. června 2023, kontaktování výherce a doručení výhry následně do 30 dní. 

3) Účastník soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, s trvalým bydlištěm na území České republiky, dále jen "účastník" nebo "soutěžící".

Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, všechny agentury spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

4) Vyhra v soutěži

Hlavní výhra - dětská jezdecká bezpečnostní přilba KEP Keppy ve světle modré nebo červené barvě, dle domluvy s výhercem. Dle domluvy také bude upřesněna velikost přilby. 

5) Mechanika soutěže

Soutěžící se do soutěže zapojí, přihlášení ve formuláři na www.kamir.cz/infoportal (dále jen „webová stránka“), a to tak, že uvede svoji e-mailovou adresu, celé jméno a příjmení a variabilní symbol faktury, kterou obdržel při nákupu na e-shopu www.kamir.cz nebo na některé z prodejen - Kamír, tedy v Pacově, Plzni, Jaroměři, Litomyšli nebo na Chlumci. Platné budou pouze faktury s celkovou částkou vyšší než 2500 Kč s DPH. 

Následně po zkončení soutěže k 31.5. 2023 bude přihlašování uzavřeno a z registrovaných soutěžících bude vylosován výherce dne 1.6.2023. Výherce bude kontaktován e-mailem uvedeným při registraci, následně mu bude dle domluvy zaslána vybraná velikost a barva přilby. Výherce bude kontaktován nejpozději do 30 dní od zveřejnění výherce. Jméno výherce bude zveřejněno na Infoportále pořadatele.

6) Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

Účastí v soutěži soutěžící/výherce bere na vědomí, že pořadatel bude v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zpracovávat jím sdělené osobní údaje (dále jen „OÚ“) v rámci oprávněného zájmu nezbytné pro účely realizace soutěže (e-mailová adresa, jméno a příjmení, variabilní symbol faktury) a pro možnosti uplatnění a převzetí výhry (jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo). Pořadatel může při osobním předávání výher pořizovat obrazový a zvukový záznam pro účely marketingové prezentace pouze na základě souhlasu vyjádřeného před osobním předáním výhry.

Po skončení soutěže bude zpracováván pouze nezbytný rozsah osobních údajů pro účely ochrany práv pořadatele.

Osobní údaje poskytnuté soutěžícím/výhercem budou zpracovávány pouze pořadatelem a nebudou předávány mimo Evropskou unii. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

Organizátor informuje účastníky soutěže, že provádí automatizované individuální rozhodování, včetně profilování, a to konkrétně segmentaci a následnou automatizaci, zejména rozesíláním e – mailů prostřednictvím Ecomail. Organizátor dále pracuje s cookies pro anonymní sběr dat, a s analytickými nástroji, např. Google Analytics, Hotjar, a má nasazeny kódy pro reklamní systémy Google Ads, Sklik, Adform a Facebook.

Organizátor informuje účastníky soutěže, že osobní údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům společnosti, orgánům veřejné moci při plnění zákonných povinností ze strany společnosti, osobám zajišťující pro společnost služby v oblasti digitálního marketingu, poštovním a přepravním společnostem za účelem doručování výher, poskytovateli software Ecomail, za účelem zveřejnění výherců na sociálních sítích organizátora, a dále mohou být zveřejněny ve sdělovacích prostředcích (rádio, televize), na webových stránkách organizátora, a prostřednictvím sociálních sítí Facebook, Youtube a Instagram.

V případě pochybností o dodržování pravidel a s dalšími dotazy se může soutěžící obracet na pořadatele na
e-mailové adrese: sekretariat@kamir.cz

Soutěžící/Výherci mohou dle Nařízení svá práva uplatnit na e-mailové adrese: sekretariat@kamir.cz

7) Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. V případě vzniku pochybností o splnění podmínek soutěže účastníkem je účastník povinen pořadateli prokázat splnění jednotlivých podmínek.
 2. Pořadatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoli změnit, zkrátit, prodloužit, zrušit či upravit její pravidla.
  V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude to učiněno písemně a zveřejněno na www.kamir.cz.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.
 4. Pořadatel soutěže je oprávněn v případě podezření na nekalé jednání nebo nesplnění podmínek soutěže vyloučit bez udání důvodů kteréhokoli soutěžícího.
 5. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.
 6. Pořadatel soutěže neodpovídá za výhru či její funkčnost, neposkytuje jakoukoli záruku, soutěžící není oprávněn výhru u pořadatele jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora výhry.
  Pořadatel neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Pořadatel není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.
 7. Výhry, které si výherci neuplatní, nevyzvednou anebo se je nepodaří rozdělit, přidělit konkrétnímu výherci či odevzdat bez zavinění pořadatele, propadají bez náhrady ve prospěch pořadatele soutěže.
 8. Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 9. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.
 10. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb či jiným způsobem.
 11. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.
 12. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.