KAMIR

Dehet borovicový, tekutý, 500 ml

Vysoce kvalitní přípravek na bázi borového dehtu v kapalné formě k ochraně rohového střelu kopyta.

Více informací o produktu

Objednací číslo: 82511
Dehet borovicový, tekutý, 500 ml Dehet borovicový, tekutý, 500 ml
Dehet borovicový, tekutý, 500 ml Dehet borovicový, tekutý, 500 ml

318,18 Kč bez DPH

B

385,00 s DPH

Skladem

Popis produktu

  • Objednací číslo: 82511
  • Balení: 1/12
  • Hmotnost v kg: 0,628


Rapide Stockholm Tar Liquid

Vysoce kvalitní přípravek na bázi borového dehtu v kapalné formě k ochraně rohového střelu kopyta.
Zdravá kopyta jsou nezbytná pro celkové dobré zdraví vašeho koně. Vlhkost rohového střelu předních a zadních kopyt může způsobit hnilobu. Rapide Stockholm tar je zde proto, aby k tomu nedocházelo. Tento přírodní produkt je ke koním šetrný a současně velmi efektivní.

Složení (INCI): PINUS PALUSTRIS TAR

Návod k použití:
Dobře očistěte kopyta na spodní straně vodou a dosucha vytřete. Aplikujte Stockholm Tar na spodní stranu kopyt a do rohového střelu. Stockholm Tar může být aplikován v případě nutnosti bez omezení každý den.

Výrobce: Rapide International BV, Tolstraat 2, 7482 DB Haaksbergen, Nizozemsko

Výhradní distributor pro ČR a držitel rozhodnutí o schválení:

TreeHill s.r.o., K Obzoru 497, 252 41 Dolní Břežany, Česká republika
tel.: +420 737147 660, e-mail: treehillsro@gmail.com
www.rapide-bv.cz
Číslo schválení: 030-16/C

 

 

 

 

CAS: 8011-48-1

Varování
Zdraví škodlivý při požití. Zdraví škodlivý při styku s kůží. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal, nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Speciální podmínky pro uchovávání nejsou požadovány.

Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákazníci také hledají jako: borovicový dehet na kopyta

Proč se vyplatí nakupovat v našem e-shopu?